Since 1995

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia
S účinnosťou od 07. mája 2020 od 12:00 hod. do odvolania
pri výkone občianskych pohrebných obradov sa vyžaduje dodržanie nasledovných podmienok:
  • tam, kde je to možné, prednostne usporadúvať pohrebné obrady v exteriéroch za dodržania odstupov 2 metre (okrem členov spoločnej domácnosti)
  • vstup a pobyt v priestoroch pohrebného obradu umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka)
  • pri vchode do priestorov pohrebného obradu aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice
  • zabezpečiť, aby odstup medzi osobami (okrem členov spoločnej domácnosti) bol minimálne 2 metre
  • smútočnú hudbu počas pohrebného obradu riešiť prednostne reprodukovanou formou
  • dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky
  • z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia
  • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov
  • pri východe z priestorov pohrebného obradu je potrebné riadiť vychádzanie ľudí s odstupmi aspoň 2 metre a zabrániť zhlukovaniu
Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky